Privatlivspolitik for SmartGuard ApS

SmartGuard ApS tager som databehandler din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen

Håndtering og opbevaring af data
Vi lever op til gældende dansk lovgivning – Databeskyttelsesloven – som er den danske fortolkning af EU’s databeskyttelsesforordning, (EU) 2016/679 af 27. april 2016, der er gældende fra 25. maj 2018.

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når du bliver kunde hos os og stiller persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager i den forbindelse en Databehandleraftale, som underskrives af begge parter.

Behandling og videregivelse af oplysninger
SmartGuard behandler dine almindelige persondata såsom navn, adresse, CPR-nummer, e-mail adresse og betalingsoplysninger. Hjemlen til behandling af disse oplysninger ligger i nødvendigheden for at kunne administrere og opfylde den aftale og kontrakt, vi har med dig. SmartGuard udleverer som udgangspunkt ikke dine persondata til nogen, men kan i særlige tilfælde, f.eks. ved brug af en underleverandør, videregive disse. Endvidere kan dine oplysninger videregives til 3. part (f.eks. myndigheder eller kreditoplysningsbureauer), såfremt det er påkrævet jf. dom eller gældende lovgivning.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret iht. indgået kontrakt og Databehandleraftale. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at
indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Alle SmartGuards medarbejdere er politigodkendt og omfattet af en tavshedspligt. Det betyder, at når du får besøg af en af vores medarbejdere, vil alle oplysninger blive behandlet fortroligt.

Opbevaring
SmartGuard sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data og opbevarer dine data så længe, det er nødvendigt for at levere de produkter og ydelser, du har indgået aftale med os omkring. Hvis du en dag ikke ønsker at være kunde hos os mere, så slettes dine persondata fem år efter, at dit kundeforhold er ophørt. Dog gemmes dine data kortere eller længere tid, såfremt der lovgivningsmæssigt er krav herom.

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig skriftligt oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Sikkerhed
SmartGuard bestræber sig på at opbevare dine data så forsvarligt som muligt, idet vi løbende foretager de tekniske og organisatoriske tiltag, der kræves for at sikre dine data. Dette skal beskytte dine data bedst muligt imod adgang fra uautoriserede personer, tab, destruktion, manipulation og anden tilgang, der ikke er autoriseret. Selvom vi gør vores bedste i forhold til at sikre dine data, så kan vi dog ikke garantere, at disse er beskyttet mod ondsindede angreb fra personer med kriminelle hensigter, som på ulovlig vis har held til at omgås sikkerhedsforanstaltninger og skaffer sig adgang til overførsel af informationer og data, som sker via internettet, f.eks. i e-mails.

Din ret til indsigt og sletning
Du har som kunde til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du ønsker at benytte dig af denne ret, skal du rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til vores kontor.

Ligeledes har du ret til at bede os rette, slette eller blokere oplysninger vi måtte have om dig som er urigtige eller vildledende. Hvis du tidligere har givet os dit samtykke til at måtte behandle data om dig, kan et sådant samtykke tilbagekaldes af dig ved henvendelse via denne formular.

Klage
Såfremt du ønsker at klage over SmartGuards håndtering af dine data, kan du kontakte Datatilsynet på e-mail adressen dt@datatilsynet.dk

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger.
www.datatilsynet.dk